Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

Av Kari Støren Binns, Forsker II ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)
 

Stiftelsen Tilrem Markedsplass er et nytt tilskudd i den norske museumsverdenen, og må sies å representere noe helt unikt, ikke bare på det lokale plan. Museet innehar potensiale som kan belyse sentrale deler av nordnorsk kulturhistorie. Det er plassert i et miljø der viktige samfunnsinstitusjoner har funnet sted og er blitt utviklet. Dette gjelder det nordnorske kystmarkedssystemet som er så karakteristisk skildret i flere av Hamsuns romaner. Det gjelder utviklingen av skipreideordningen og etableringen av lokale tingsteder og rettersteder. Det gjelder utskipingssted for et i en viss periode viktig handelsprodukt som kvernstein og det gjelder havneområde for blant annet lendemenn og kirkelyd i tidlig middelalder. Går vi lenger tilbake i tid kan det ha fungert som havneplass for dem som oppsøkte hva som kan se ut til å ha fungert som en kultplass på Lunderhaugen ved Tilrem i eldre jernalder. Det er heller ikke usannsynlig at Tilremsvågen, Osen og Osbekken som leder opp mot Mo gårdene har tjent som havn for høvdingens flatbunnede skip, til bruk for hærfolket som i jernalderen holdt til på det ringformede tunanlegget oppunder Mosaksla.

Disse funksjonene, som har vært bærebjelken i utviklingen av det norske kystsamfunnet gjennom århundrene kan på en illustrende måte bli presentert i dette miljøet. Det kan stå som representant for en hel region, og landskapet her blir en viktig del av museet selv.

I dag utgjør området «sjyvegen» for Tilrem og Skårengårdene med felles nausttomter, i tillegg til at det fungerer som beite for grunneierens buskap. For bare få mannsaldre siden var det bosatt mange mennesker her, strandsittere og husmenn. På en kort kyststrekning kunne man telle ti husmannsplasser og tolv strandsitterstuer her nede. Fremdeles står det hus etter noen husmannsplasser her. I Tilremsmartnans tid var det et yrende folkeliv med karusell, handelsboder, telt, arrest osv. Et par hus fra denne tiden er også bevart.

Museumsbygningen er et gammelt våningshus som representerer den lokale byggeskikk, og som faller fint inn i dette miljøet, flyttet hit fra en av Mo gårdene lenger nord. Her er det muligheter for å presentere de ulike sidene av stedets historie og alle de aktiviteter som gjennom årene har utspilt seg her. I tillegg til disse mulighetene er det slik at grunderen og ildsjelen Jarle Johansen allerede nå har skapt en museal samling som har vakt stor interesse. Dette er en grundig demografisk dokumentasjon i form av fotografier og lydbåndopptak som han har samlet ved et utall av besøk, både hos den lokale befolkning og hos utflyttede Tilremværinger.
 

 

Materialet er systematisk ordnet, her kan man finne ut av slektskapsforhold, yrkesliv og menneskeskjebner for et helt lokalsamfunn. Det finnes vel knapt noe tilsvarende materiale som så vidt detaljert kan dokumentere levekår og slektsrelasjoner innenfor et gitt tidsrom og et gitt geografisk område. Det gjelder et tidsrom der det har skjedd store samfunnsmessige forandringer og et område som utmerket godt kan stå som representant for et helt kystsamfunn der kombinasjonsnæringene jordbruk og sjøbruk har stått sentralt. Slik sett vil dette materialet ha stor vitenskapelig interesse for ettertiden. Viktig er også at dette materialet har vakt betydelig lokal interesse og skapt et ekte engasjement blant folk flest.

Et utslag av dette er at museet har tatt i mot en rekke gjenstander og gammelt utstyr tilknyttet gårdsdrift og fiske, innlevert av folk som har fått tillit til museet og som ikke ser seg i stand til å ivareta disse verdiene på egen hånd.

Stiftelsen Tilrem Markedsplass ligger i et miljø der det allerede er skapt og er i ferd med å skapes kulturverdier til glede for allmennheten, noe som bidrar til å styrke hver enkelt del i denne helheten. Først og fremst må nevnes «Hildurs Urterarium» som årlig tar imot tusentalls besøkende, som får en levende innføring i et mangfold av urteplanters bruksområder, i mat og vinkultur og i stedets historie. Om ikke alt for lenge vil Brønnøy kommune i samarbeid med Nordland Fylkeskommune åpne kulturstier som inngår i prosjektet «Fotefar mot nord». Disse vil ha sitt utgangspunkt ved Urterariet og omfatte det før nevnte kultanlegget fra eldre jernalder på Lunderhaugen, ruinene etter St. Knutskirken fra tidlig middelalder, kvernhuset som står som representant for det gamle fellestunet på Tilrem, og ikke minst museet Stiftelsen Tilrem Markedsplass, med naust, arrest og det gamle ledangsberget. I tilknytning til dette området er det også lagt opp en sti der et gammelt gravfelt fra før-romersk jernalder og gamle husmannsplasser kan besøkes. Det er også lagt opp til kulturstier med en noe videre radius, som blant annet omfatter hulemaleriene fra bronsealder i Skåren Monsenhula og det ringformede tunanlegget på Mo.

I korthet: Stiftelsen Tilrem. Markedsplass har livets rett, og fortjener storsamfunnets støtte og oppmerksomhet.

Trondheim, 14.01.2000

Kari Støren Binns Forsker II
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)